Leefbaarheid en woningbestand

Verslag 9 juli 2013

Overleg DEEL& Ulrum

Leefbaarheid en woningbestand

Door Peter Modderman.

Een van de werkgroepen die sinds kort onder de vlag van project 2034 opereert, is de werkgroep DEEL& Ulrum. Deze werkgroep is evenals de andere werkgroepen bezig om van Ulrum een toekomstbestendig dorp te maken. De focus van deze werkgroep is duidelijk gericht op de invulling van concrete panden en locaties in het dorp. De werkgroep bestaat uit bestuursleden van Vereniging Dorpsbelangen, Stichting Ulrum 2034, de raad van toezicht, de werkgroep doorgaande route, Bouwstichting Wierden en Borgen, gemeente, provincie en enkele externen. Deze werkgroep is enkele keren bij elkaar geweest en heeft een aantal vergaderingen en een workshop georganiseerd. De bijeenkomsten werden geleid door Petra de Braal van kasus.nu, dat ervaring heeft in soortgelijke projecten. De werkgroep heeft als eerst succes een rapport ontworpen onder de naam DEEL& Ulrum. Het vormt een onderdeel van het stimuleringsbudget van € 1,5 miljoen dat de provincie onlangs voor Ulrum beschikbaar stelde. Voor de geïnteresseerden: Dit budget is beschikbaar gesteld vanuit het actieprogramma Werk, Leefbaarheid en Energie.

De werkgroep heeft drie thema’s bedacht, waaraan de komende twee jaar intensief moet worden gewerkt. Dat gebeurt dus in nauw overleg met de bewoners. De thema’s zijn:

  • Functieverandering van (gezichtsbepalende) panden in Ulrum
  • Het op-plussen van delen van de woningvoorraad
  • Ruilverkaveling: een ruilconstructie tussen woningen van een corporatie en particuliere woningen.

 

Functieverandering

Een aantal panden in Ulrum vragen extra aandacht. De panden vallen erg op en de leegstand of soms verloedering ervan hebben een negatief (waarde)effect op de nabije omgeving. De herinrichting of herontwikkeling van deze panden zal een positief effect hebben op Ulrum en omgeving.

 

Op-plussen

Delen van de woningvoorraad zijn verouderd of niet meer passend bij de eisen van de tijd. De woningvoorraad is niet aangepast aan de vergrijzende bevolking. Hoe kan de woningvoorraad aangepast worden zodat men prettig ouder kan worden in Ulrum?

 

Ruilverkaveling

In plaats van het slopen van corporatiewoningen (zoals in de Spoorstraat) kan er misschien een ruilconstructie worden bedacht tussen het woningbezit van corporaties en particuliere woningen. De woningen van onvoldoende kwaliteit worden gesloopt en daarvoor in de plaats kunnen op een duurzame wijze (corporatie)woningen worden ontwikkeld die passen bij de huidige tijd.

 

In de laatste bijeenkomst van de werkgroep Deel & Ulrum op 9 juli is afgesproken dat de komende tijd wordt gewerkt aan het concreet maken van een van de onderwerpen uit de thema’s zoals hierboven zijn omschreven. Er wordt een inventarisatie gemaakt van de panden en locaties die in aanmerking komen voor de uitwerking van de thema’s. Dan zullen er ook prioriteiten worden gesteld.

We zullen de inwoners van Ulrum de komende tijd op de hoogte stellen van de vorderingen die we bij het verkennen van de mogelijkheden hebben gemaakt. Er breken spannende tijden aan in Ulrum…

De Werkgroep Deel & Ulrum

 

Locatie:
Expoor
Station voor Activiteiten
Spoorstraat 28
9971 BE Ulrum
www.expoor.nl

 

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!