even voorstellen: Hiska Ubels

Hiska Ubels zal de komende tijd regelmatig in Ulrum te vinden zijn. Ze stelt zich hier onder even voor.

Hiska Ubels deeln ulrumMijn naam is Hiska Ubels en ik ben sinds september 2014 promotieonderzoeker  bij de basiseenheid Culturele Geografie aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Mijn onderzoek gaat over sociaal-ruimtelijke burgerinitiatieven en de (nieuwe) rol die verschillende betrokkenen daarin op zich nemen in plattelandsgebieden die kampen met gevolgen van onder andere de bevolkingskrimp, de economische crisis en terugtrekkende overheden. Kern is te onderzoeken hoe experimentele samenwerkingen tussen de betrokken autoriteiten, belanghebbenden en bewoners hebben geleid tot lokale sociaal-ruimtelijke veranderingen en innovaties.

Ik richt me op:
1)    Hoe de bestuurlijke inrichting van een aantal burgerinitiatieven is ontstaan en welke rolverschuivingen er tussen burgers, gemeente en provincie en andere participerende partijen hebben plaatsgevonden. Hierbij staat centraal hoe deze rolverschuivingen hebben geleid tot sociaal-ruimtelijke verandering of innovatie.
2)    Het spanningsveld tussen nieuwe rolopvattingen van overheid en burgers in experimentele en innovatieve samenwerkingsvormen en bestaande wet en regelgeving, waar aan de orde zowel op lokaal, regionaal als nationaal niveau.
3)    De lokale sociale ‘bijvangst’ van dergelijke processen, die de lokale leefbaarheid zowel positief als negatief kunnen beïnvloeden:
a)    uitbreiding en functionelere netwerken, verhoogde vertrouwens- en wederkerigheidsrelaties, nieuwe en verschuivende normen en waarden, gedeelde verhalen/toekomstbeelden, ed.,
b)    aangetaste vertrouwens- en wederkerigheidsrelaties, aangescherpte sociale verhoudingen of zelfs breuken, aangescherpte politieke verhoudingen, verhoogde sociale ongelijkheid, ed.
4)    De verschuiving van rolpercepties van de gemeente, provincie en andere participerende partijen en de interne kwesties van de betrokken organisaties ten aanzien van rolpercepties.

Voor dit onderzoek zal ik circa 5 casestudies uitvoeren, waaronder het Ulrum 2034-initiatief. Het bijzondere van mijn onderzoek in Ulrum is dat ik vanuit het bestuur de ruimte heb gekregen om voor langere tijd ‘participatief’ onderzoek te doen. Dit betekent dat ik naast de ‘reguliere’ interviews met sleutelinformanten  (betrokken burgers, ambtenaren, bestuurders en  maatschappelijke organisaties) zoals ik ook bij de overige casussen uitvoer, met regelmaat zal aanschuiven bij overleggen van het project, aanwezig zal zijn bij voorlichtingen en discussie –avonden en met enige regelmaat zal werken vanuit het info-centrum.

Dit  biedt mij  een unieke manier om gedetailleerd inzicht te krijgen van de sociaal-ruimtelijke dynamieken rondom Ulrum 2034. Maar wat levert het Ulrum nu op? Mijn bijdrage aan Ulrum 2034 zal zijn dat ik vanuit mijn onderzoekersrol vragen zal stellen, reflecteren, discussiëren en kennis en contacten vanuit mijn verdere onderzoek zal meenemen. Middels een focusgroep en/of discussiegroep zullen de eerste onderzoeksbevindingen gezamenlijk gecheckt worden en waar mogelijk aanbevelingen geformuleerd worden. Het idee hierachter is dat op deze manier de onderzoeksresultaten robuust en gedragen zullen zijn, maar ook dat het onderzoek bijdraagt aan een gezamenlijk leerproces. De eindresultaten zullen  gepresenteerd worden in bijv. een krimpcafé, lokale bokkenblaadjes, regionaal dagblad of op andere wijze.  Waar gewenst hebben de deelnemers hier uiteraard een actieve stem in.

Tags: , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!