Verslag informatieavond over ‘Opplussen in Ulrum’ 23 maart

We hebben van Woningstichting Wierden en Borgen een verslag ontvangen over 23 maart.

‘De informatieavond op 23 maart gaf een beeld van wat er het afgelopen jaar gebeurd is in het kader van opplussen in Ulrum en gaf tegelijk een vooruitblik op wat er nog allemaal te gebeuren staat. De avond werd door Hans van der Heide ingeleid. Hans gaf heel mooi aan dat er de afgelopen jaar al veel in Ulrum is gebeurd, dat er veel inzet door bewoners is geweest. Het hebben van een initiatief en het verkrijgen van subsidie maakt niet dat alles vanzelf gaat. Veel blijft afhankelijk van de inzet van bewoners en gezamenlijke partijen die werken aan DEEL& Ulrum. Er zijn mooie resultaten behaald zoals Dörpszörg waar ruim 160 vrijwilligers betrokken bij zijn.

pilot in Ulrum
Rinze Kramer, directeur van Woningstichting Wierden en Borgen, vervolgde de avond. Hij vertelde hoe Wierden en Borgen juist Ulrum als pilot heeft ingezet. Er wordt vanuit de praktijk ontdekt wat de behoefte is en hoe de woningstichting daarop kan aansluiten; wat is er nodig bij het ouder worden om toch prettig te kunnen blijven wonen in je eigen woning? Waar het uitgangspunt ooit was om 38 woningen op te plussen, zonder te weten welke maatregelen toe te passen, is er nu uiteindelijk een plan gekomen waarbij er wel 90 woningen een basispakket krijgen.

Annet en Sjoukje vertelden daarna wat zij het afgelopen jaar gedaan hebben en welke keuzes er zijn gemaakt. Hun onderzoek in Ulrum bestond deels uit het in kaart brengen van de woningen en de (on) mogelijkheden om ze aan te passen en uit het voeren van gesprekken met bewoners en betrokken partijen, zoals gemeente en zorgpartijen. Veel inwoners van Ulrum willen graag in Ulrum én in hun eigen woning blijven wonen. Daarnaast is er een groot sociaal netwerk waar mensen veel voor elkaar doen. Dit versterkt het prettig ouder worden in Ulrum.

hoe dragen de woningen bij aan het prettig ouder worden?
Door de woningen te beoordelen of ze rollator- of rolstoelgeschikt zijn (volgens landelijke eisen van het Woonkeur bestaande bouw) is er inzicht ontstaan in welke woningen makkelijk aan te passen te zijn en voor welke woningen het tot veel te dure ingrepen leidt.

kerngebied
Verder is er gekeken naar het zwaartepunt van het dorp; daar waar de meeste voorzieningen, ontmoetingspunten voor ouderen en woningen van de woningstichting zich bevinden. Er is een cirkel getrokken met een straal van 250 meter. Dat is de loopafstand die met een rollator normaliter te overbruggen is. Het gebied binnen deze cirkel noemen we het Kerngebied. In het Kerngebied wordt het basispakket uitgevoerd. Dit levert ruim 90 aangepaste woningen op!

basispakket
Het basispakket bestaat uit een aantal ingrepen in de woning. De ingrepen vergemakkelijken het dagelijks leven voor de bewoners. Zeker als je mobiliteit minder wordt. Het gaat hierbij om het verwijderen van stoepjes bij de voordeur, overgangen bij achterdeur, de drempel bij de bijkeuken, goede buitenverlichting, een tweede trapleuning en de bediening van bovenraampjes. Hiermee wordt de woning een rollatorvriendelijker en worden er ongelukken voorkomen.

aanpak badkamers
Naast het basispakket is er een budget beschikbaar gesteld om bij 18 (aanpasbare) woningen in het kerngebied badkamers aan te passen. Voor deze woningen is dat zonder een huurverhoging. De badkamer wordt voorzien van een tweede toilet, een anti-slipvloer en een thermostatische douchekraan. Het wordt zo ingericht dat het makkelijker wordt om zorg te verlenen. Dit gebeurt op aanvraag van de bewoner. Daarna wordt er met de woningstichting gekeken of het technisch mogelijk is om bijvoorbeeld een slaapkamer tot badkamer te verbouwen.

De uitvoering van het basispakket en de badkamers gaat dit jaar nog van start. Een deel van het werk wordt gecombineerd met het geplande planmatig onderhoud om overlast te beperken. De insteek is om zoveel mogelijk dit jaar te realiseren.

brochure
Uitgebreide informatie hierover wordt in mei rondgestuurd en op de site van DEEL& Ulrum (www. deelnulrum.nl) gepubliceerd. Hierbij is dan inzichtelijk tot welke categorie de woning behoort en of er een basispakket of badkameraanpassing mogelijk is. Tegelijkertijd wordt er ook een brochure meegestuurd waarin de maatregelen van de eerste proefwoningen nogmaals in beeld worden gebracht en daarnaast nog enkele handige adressen voor meer informatie.

de tweede proefwoning
De tweede proefwoning is in voorbereiding. Na lang en uitgebreid overleg met gemeente en zorgpartijen is er een adres geselecteerd waar er een aanbouw met badkamer en slaapkamer gemaakt worden. Zo wordt de woning rolstoeltoegankelijk voor de bewoners. De verwachte uitvoering van dit project zal na de zomer zijn. Meer informatie over deze proefwoning ontvangt u later van ons.’

Tags: , , , , , ,

Er zijn nog geen reacties.

Plaats een reactie!